Tú Tuấn


Category:
Skills:
Birthday:
Gender:
Working time:

Price: USD / MONTH

Chat GPT tư vấn cho tôi rất nhiều việc, nó như một cuốn bách khoa toàn thư trong hình hài một con người, có suy nghĩ, có sự trao đổi. Đây là một đột phá của công nghệ

Liên hệ